SlovenskýMagyarEnglish

Odporúčania pre obyvateľstvo

 

Ako postupovať v prípade zemestrasenia?

 

 

Odporúčaný postup pri podozrivej zásielke
Dokument na stiahnutie tu

Informácie občanom o civilnej ochrane
Dokument na stiahnutie tu

Zámer evakuácie KN 2016
Dokument na stiahnutie tu

KEĎ   ZAZNIE   SIRÉNA  ...

Varovanie obyvateľstva patrí medi úlohy a opatrenia civilnej ochrany, aby obyvateľstvo v ohrozených priestoroch mohlo včas uskutočniť opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku a aby s tým čo najviac znížili následky účinkov mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie alebo katastrofy). 
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. 
Varovné signály sú následne dopĺňané slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia). 
Varovanie poskytuje 
Ø informácie pre všetky skupiny obyvateľstva, 
Ø informácie o ohrození. 

Ak zaznie varovný signál 
Ø varuje, 
Ø oznamuje neočakávanú udalosť, 
Ø oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva, 
Ø podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, 
Ø počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu alebo mobilného rozhlasu. Slovná informácia vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce obsahuje: 
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia, 
b) údaje o zdroji ohrozenia, 
c) údaje o druhu ohrozenia, 
d) údaje o veľkosti ohrozeného obyvateľstva, 
e) základné pokyny pre obyvateľstvo. 

Varovanie obyvateľstva 

Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ 
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 
Ø Tón sirén 2 – minútový kolísavý tón sirén 
Varovný signál „OHROZENIE VODOU“ 
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody. 
Ø Tón sirén 6 – minútový stály tón sirén 

Signál „KONIEC OHROZENIA“ 
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 
Ø Tón sirén 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania 

Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou. 

Signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas vojnového stavu a počas vojny. Slovná informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH. 

P O Z O R !   

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač! 

Varovací systém sa neskúša 
Ø v nočných hodinách, 
Ø v dňoch pracovného pokoja, 
Ø častejšie ako raz mesačne, 
Ø spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva. 

Naučte sa rozlíšiť skúšku od signálu. 

Čo robiť, keď zaznie siréna? 
Keď zaznie siréna mimo doby preskúšania, je potrebné: 

Zavrieť okná a dvere 
Ø ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byť neopúšťajte, 
Ø nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané, 
Ø presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú starí ľudia, chorí, neschopní pohybu - pomôže im, 
Ø postarajte sa o deti bez dozoru! 
Ø uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia, 
Ø postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá, 
Ø čakajte doma na ďalšie pokyny. 

Ukryť sa 
Ø pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy, 
Ø nevracajte sa domov, zvuk sirény to neprikazuje, 
Ø vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia, 
Ø ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné auto zaparkovať a ukryť sa v najbližšej budove. 

Ukrytie neuskutočňujeme, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou. 

Zapnúť rádio a TV prijímač 
Ø sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, 
Ø telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte číslo tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú. 

Keď je nariadená evakuácia 
a) uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia, 
b) uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny, 
c) pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.), 
d) domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach, 
e) domáce zvieratá, ktoré prežijú dlhšiu dobu, nechajte doma a predzásobte ich krmivom a vodou, 
f) uzamknite byt, 
g) presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii, 
h) v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im, 
i) dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu. To platí i pri použití vlastných vozidiel. 

Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu! 

Odpovedzte si: 
1. Poznáte vy a vaša rodina varovné signály? 
2. Rozlíšite skúšku funkčnosti sirén od signálu? 
3. Hovorili ste doma o možnosti varovania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti? 
4. Zúčastňujete sa s rodinou prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc – v obci alebo na pracovisku? 
5. Je každý v rodine schopný samostatne vypnúť prívod vody, plynu a elektriky? 
6. Poznáte číslo tiesňového volania? 
7. Máte v rodine ujasnené, čo si zoberiete v prípade evakuácie? 
8. Nacvičovali ste doma, čo by ste robili, keby...? 
9. Viete ako a s kým komunikovať, keby ...? 

Pamätajte: 
Osobnou katastrofou je, keď sám neviete, čo máte robiť pri varovaní a v ohrození! 

Miesta kde získate informácie o civilnej ochrane: 
Ø na školeniach prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, 
Ø u zamestnávateľa, 
Ø na mestskom úrade útvar obrany a ochrany 
Ø na obvodnom úrade, odbore krízového riadenia, 
Ø na krajskom úrade, odbore krízového riadenia, oddelení civilnej ochrany, 
Ø na internetovej stránke www.uco.sk

ODPORÚČANIA  pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah : 

Maximálna teplota

2. stupeň 
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC): 
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, 
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, 
c) dodržiavať pitný režim. 

3. stupeň 
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC): 
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, 
b) dodržiavať pitný režim, 
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, 
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.). 

Minimálna teplota

2. stupeň 
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz: 
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou, 
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom, 
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi. 

3. stupeň 
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz: 
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia), 
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...), 
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom. 

Vietor 

2. stupeň 
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s): 
a) nezdržiavať sa na voľných plochách, 
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, 
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, 
e) nepúšťať von deti, 
f) zabezpečiť domáce zvieratá, 
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách, 
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, 
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy. 

3. stupeň 
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s): 
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu, 
b) nezdržiavať sa na voľných plochách, 
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d) nepúšťať von deti, 
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách, 
f) zabezpečiť žeriavy. 

Snehové jazyky a záveje 

2. stupeň 
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: 
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), 
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze. 

3. stupeň 
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: 
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí, 
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami. 

Sneženie 

2. stupeň 
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h: 
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby, 
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), 
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení. 

3. stupeň 
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h: 
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri. 

Poľadovica 

2. stupeň 
Intenzívna tvorba poľadovice: 
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri, 
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb. 

3. stupeň 
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice: 
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri, 
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb. 

Búrky 

2. stupeň 
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s): 
a) nezdržiavať sa na voľných plochách, 
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, 
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, 
e) zabezpečiť domáce zvieratá, 
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách, 
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie), 
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, 
j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 

3. stupeň 
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s): 
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu, 
b) nepúšťať von deti, 
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch, 
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt), 
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody. 

Dážď 

2. stupeň 
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h): 
v prípade kritického nedostatku času: 
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto. 

pokiaľ máte dostatok času: 
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, 
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí, 
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, 
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia, 
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni, 
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev, 
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), 
h) informovať svojich susedov, 
i) pripraviť evakuáciu zvierat, 
j) pripraviť si evakuačnú batožinu, 
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 

3. stupeň 
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h): 
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch, 
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt), 
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), 
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, 
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu. 

Hmla 

2. stupeň 
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m): 
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie. 

3. stupeň 
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m): 
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Odporúčanie občanom o civilnej ochrane:

Dokument na stiahnutie tu