SlovenskýMagyarEnglish

Eko-turis(z)tika

 01.09.2021

SK:

Ďalšie úniové zdroje Martovciam

Obec Martovce sa v uplynulých rokoch zapojila do množstva rozvojových iniciatív, z ktorých časť bola realizovaná vďaka podpore z Európskej Únie.

Projekt „Jazerá Martoviec“ sa zrodil s dvoma hlavnými cieľmi: vyčistiť brehy, dno a vody troch miestnych jazier, a zároveň upozorniť na význam ochrany prírody. Dno jazero bolo prehĺbené, svahy jazier boli opevnené kameňmi z lomov. Usadeniny z jazera boli prepravené na odpadovú skládku. V rámci projektu došlo v 40 základných školách k zorganizovaniu motivačných prednášok a súťaží v kreslení zameraných na ochranu životného prostredia. Celkovo došlo k revitalizácii plochy s rozlohou 10 683 m2 a k zhromaždeniu 3 123 ton odpadu-

Projekt „Zachovávanie tradícií v obciach Martovce a Neszmély“ bol zameraný na vybudovanie výstavných priestorov A. Fesztyho, zábavného lanového parku, a v neposlednom rade vodnej cesty Csukás.

Aj na dané rozvojové aktivity nadväzuje súčasný cezhraničný projekt nesúci názov „Eko-turis(z)tika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/134). Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci projektu dôjde pri jazere v Martovciach k vybudovaniu lodenice, pergoly, drevených mostíkov, lesného turistického chodníka a vodného náučného chodníka s mólami. Rozvojové aktivity sa týkajú približne 3-hektárového areálu. Adresovať spoločné aktivity zamerané na ochranu prírody a miestne environmentálne klenoty bude zverejnená publikácia. 

Eko-turis(z)tika

Projekt nesúci názov „Eko-turis(z)tika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/134) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-AA Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 49 968,43 eur.

Hlavný cieľ projektu spočíva vo zvyšovaní spoločenskej, hospodárskej a územnej kohézie prostredníctvom spoločných aktivít partnerov, zameraných na ochranu a prezentáciu prírodných a historických pamiatok v malebných lokalitách Podunajska – v obci Martovce na slovenskej strane, a v meste Komárom v Maďarsku.

Projekt sa ďalej zameriava na zvyšovanie atraktívnosti slovensko-maďarského pohraničného regiónu, ako aj na rozvoj ekologického turizmu. V záujme naplnenia daných zámerov dôjde pri jazere v Martovciach k vybudovaniu lodenice, pergoly, drevených mostíkov, lesného turistického chodníka a vodného náučného chodníka s mólami, kým v Komárome vznikne náučný chodník zameraný na predstavenie a zachovávanie prírodných, ako aj vojenských historických klenotov v areáli Monoštorskej pevnosti. Adresovať spoločné aktivity zamerané na ochranu prírody a miestne environmentálne klenoty bude zverejnená publikácia.

Región sa ďalej rozvíja

Projekt nesúci názov „Eko-turis(z)tika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/134) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-AA Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci neho dôjde pri jazere v Martovciach k vybudovaniu lodenice, pergoly, drevených mostíkov, lesného turistického chodníka a vodného náučného chodníka s mólami, kým v Komárome vznikne náučný chodník zameraný na predstavenie a zachovávanie prírodných, ako aj vojenských historických klenotov v areáli Monoštorskej pevnosti.Adresovať spoločné aktivity zamerané na ochranu prírody a miestne environmentálne klenoty bude zverejnená publikácia. 

Celkový rozpočet obce Martovce v rámci projektu dosahuje 40 132,10 eur. Cezhraničným partnerom obce je organizácia zodpovedajúca za chod Monoštorskej pevnosti - MonostoriErődHadkultúraKözpontMűemlékhelyreállító, IngatlanfenntartóéshasznosítóNonprofitKft.

Úspech obce Martovce

Obec Martovce v spolupráci s MonostoriErődHadkultúraKözpontMűemlékhelyreállító, IngatlanfenntartóéshasznosítóNonprofitKft.z maďarského Komáromu, realizuje projekt s názvom „Eko-turis(z)tika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/134), a to v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Špecifickým zámerom projektu je zvýšenie atraktivity tejto časti slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti prostredníctvom rozvoja cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku, vydania publikácie o spoločných aktivitách partnerov zameraných na ochranu životného prostredia a predstavenie miestnych environmentálnych klenotov, ako aj prostredníctvom vybudovania náučného chodníka a umiestnenia prvkov environmentálnej architektúry v Martovciach. Partneri tým chcú prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rozvoju cieľového regiónu.

V rámci projektu dôjde pri jazere v Martovciach k vybudovaniu lodenice, pergoly, drevených mostíkov, lesného turistického chodníka a vodného náučného chodníka s mólami. Rozvojové aktivity sa týkajú približne 3-hektárového areálu.

Úspešné ukončenie prác

Skrášlili sme okolie jazier v Martovského jazera.

Projekt s názvom „Eko-turis(z)tika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/134) bol realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obec Martovce ho realizovala v spolupráci s MonostoriErődHadkultúraKözpontMűemlékhelyreállító, IngatlanfenntartóéshasznosítóNonprofitKft.

Vďaka nemu došlo v obci k vybudovaniu lodenice, pergoly, drevených mostíkov so zábradlím, lesného turistického chodníka a vodného náučného chodníka s mólami. Rozvojové aktivity sa dotkli približne 3-hektárového areálu. Stavebné práce boli ukončené 29. októbra.

Aktivity projektu boli realizované spôsobom šetrným k životnému prostrediu s cieľom zabezpečiť zvýšenie pozornosti venovanej prírodným a kultúrnym hodnotám. Projekt bol súčasťou dlhoročného úsilia partnerov o úzku strategickú spoluprácu v prospech ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.

HU:

Újabb uniós forrás Martosnak

Martos ez elmúlt években számos fejlesztést tudhat magáénak, melyek közül több uniós forrásból valósult meg.

A „Martosi tavak” című projekt kettős célból született: egyrészt kitisztítani három helyi tó partját, fenekét és vizét, másrészt felhívni a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A tó fenekét kimélyítették; a tavak lejtőit kőbányai kövekkel erősítették meg. A hulladékot (a tó üledékeit) hulladéklerakókba szállították. A projekt keretén belül 40 általános iskolában szerveztek meg környezetvédelemmel foglalkozó rajzversenyeket és motivációs előadásokat. A revitalizált tavak felülete 10 683 m2 volt, a feltárt üledékek tömege pedig 3132 t.

A "Hagyományőrzés Martoson és Neszmélyben" elnevezésű projekt a Feszty Árpád-térre, az Emese szórakoztató kötélparkra, valamint nem utolsó sorban a Csukás vízi útra összpontosított.

A korábbi sikereken felbuzdulva a község ismét pályázatot nyújtott be, és ismét győzött.

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) címet viselő projekt.

Ennek keretén belül a martosi tó körül csónakház, pergola és fahíd, továbbá erdei és vízi tanösvény, illetve mólóépül. A szabadidős fejlesztések mintegy 3 hektárt érintenek. A közös környezetvédelmi lehetőségekről és a helyi environmentális adottságokról kiadvány készül.

Eko-turis(z)tika

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 968,48 eurónyi társfinanszírozásával valósul meg az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) címet viselő projekt.

Az „Eko-turis(z)tika” célja a társadalmi, gazdasági és területi kohézió fokozása, természeti és történelmi emlékművek védelmére és bemutatására irányuló közös tevékenységek által Dunamente festői helyein: a szlovákiai Martos és a magyarországi Komárom településén.

Célja továbbá a szlovák-magyar határ menti térség ezen részének vonzóbbá tétele, az ökoturizmusfejlesztése. Ennek keretén belüla martosi tó körül csónakház, pergola, fahíd, illetve erdei és vízi tanösvény mólókkal épül majd, míg Monostorontanösvényt alakítanak ki az erőd területén található természeti és hadtörténeti értékek bemutatására és ápolására. A közös környezetvédelmi eseményekről és a helyi environmentális adottságokról kiadvány készül.

Fejlődik a régió

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) címet viselő projekt.

Ennek köszönhetően a martosi tó körül csónakház, pergola, fahíd, erdei és vízi tanösvény, illetve mólóépül majd, míg Monostorontanösvényt alakítanak ki az erőd területén található természeti és hadtörténeti értékek bemutatására és ápolására. A közös környezetvédelmi eseményekről és a helyi environmentális adottságokról kiadvány készül.

Martos község teljes költségvetése összesen 40 132,10 euró. A határontúli partnere a MonostoriErődHadkultúraKözpontMűemlékhelyreállító, IngatlanfenntartóéshasznosítóNonprofitKft.

Martosi győzelem

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósítja meg Martos község az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) címet viselő projektet, együttműködve a komáromi Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.-vel.

A projekt specifikus célja a szlovák-magyar határmenti térségének ezen része vonzóbbá tétele a határokon átnyúló ökoturizmus-infrastruktúra fejlesztése, közös környezetvédelmi eseményekről és természeti adottságokról kiadott kiadvány, ill. a Monostori természetvédelmi ösvény kialakítása. A környezeti építészet elemeinek elhelyezése által a partnerek hozzájárulnak a régió intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődéséhez.

A projekt részeként a martosi tó körül csónakház, pergola, fahíd, erdei és vízi tanösvény, illetve mólóépül. A szabadidős fejlesztések mintegy 3 hektárt érintenek.

Martosi fejlesztések

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) címet viselő projekt.

Ennek keretén belül a martosi tó körül csónakház, pergola és fahíd, erdei és vízi tanösvény, illetve mólóépül. A szabadidős fejlesztések mintegy 3 hektárt érintenek. A közös környezetvédelmi eseményekről és a helyi environmentális adottságokról kiadvány készül.

Közös turisztikai kiadványt is megjelenteta Monostori Erőd és Martos község nyertes pályázatuk, az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) keretén belül.

Az A5-ös formátumú, 16 oldalas, magyar, szlovák és angol nyelven íródott kiadvány célja, hogy bemutassa a régió adta lehetőségeket, természeti kincseket, környezetvédelmi lehetőségeket.

Véget értek a munkálatok

Megszépült a martosi tó környéke.

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg az „Eko-turis(z)tika” (SKHU/WETA/1901/1.1/134) címet viselő projekt. Martos község a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.-vel együttműködésbenhajtotta végre a pályázatot.

Ennek keretén belül a martosi tó körül csónakház, pergola és fahíd, továbbá erdei és vízi tanösvény, illetve mólóépült. A szabadidős fejlesztések mintegy 3 hektárt érintenek. Az építkezési munkálatok október 29-én végződtek.Aktualitások listája: