Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Martovce na roky 2016 - 2022

PHSR obce Martovce na roky 2016 - 2022
pdf PHSR obce Martovce na roky 2016 - 2022