Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: HUSK/0901/2.1.1/0180
zverejnené dňa 20.01.2011

Dodatok zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zverejnené dňa 11.03.2011

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 942/2011 ZZ
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ Príloha - Odkladacie podmienky
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru
zverejnené dňa 31.05.2011

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 870/2011/D
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ Príloha - Odkladacie podmienky
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru
zverejnené dňa 31.05.2011

Zmluva č. 946/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
zverejnené dňa 31.05.2011

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 872/2011/D
zverejnené dňa 31.05.2011

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 15.07.2011

Zmluva o zriadení vecných bremien
zverejnené dňa 27.06.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
zverejnené dňa 31.08.2011

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 14.09.2011

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801/0022/15
zverejnené dňa 09.11.2011

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 23.01.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
zverejnené dňa 30.04.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
zverejnené dňa 29.05.2012

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KaHr - 22 VS-0801/ 0022/ 15
zverejnené dňa 28.08.2012

Záložná zmluva č. 401/212/2010
zverejnené dňa 31.10.2012